Algemene voorwaarden Cosmic Box

Overeenkomst wordt aangegaan met Cosmic Box, geregistreerd bij de KVK met nummer 17163987 en kantoor houdend te: Best, Noord Brabant.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Website: de website van Cosmic Box, te vinden onder de URL: www.cosmicbox.nl.
 5. Product: zaken, welke Cosmic Box op haar Website aanbiedt, welke consument kan bestellen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen (duur)overeenkomst op afstand tussen Cosmic Box en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld op de website van Cosmic Box.
 3. De Consument die eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en Cosmic Box.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de aankoop voltooit van het product ‘Cosmic Box Abonnement’, ‘Membership 3 Maanden’, ‘Membership 6 maanden’ of ‘Membership 12 Maanden’ op de Website van Cosmic Box. Met het voltooien van deze aankoop gaat de Consument een Duurovereenkomst aan met Cosmic Box.
 2. De Duurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Cosmic Box bevestigt dat consument het aanbod heeft geaccepteerd per e-mail.

Artikel 4 – De prijs

 1. Prijzen op de Website zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. Cosmic Box behoudt zich het recht om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarbij Cosmic Box de Consument uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Consument de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Consument enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 4. Het maandelijkse bedrag voor het Product ‘Cosmic Box Abonnement’ wordt afgeschreven aan het einde van iedere maand.

Artikel 5 – Herroeping

 1. De Consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit door een mail te sturen naar hi@cosmicbox.nl met zijn naam, order- of factuurnummer en reden van herroeping.
 5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de melding van ontbinding, zendt de Consument het product terug naar Cosmic Box. Het product kan worden teruggestuurd naar: Zessprong 11, 5684NV, Best
 6. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Cosmic Box verstrekte instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 8. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 9. Cosmic Box vergoedt de betalingen van de Consument voor de geretourneerde producten binnen 14 dagen na ontvangst, via dezelfde betaalmethode die de Consument heeft gebruikt. 

Artikel 6 – Betaling

 1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Cosmic Box aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Cosmic Box voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Consument, geeft Consument Cosmic Box toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Dit contract loopt totdat Consument de overeenkomst met Cosmic Box verbreekt.
 3. Bij een niet tijdige betaling, door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt het bestelde product niet geleverd.
 4. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Cosmic Box gerechtigd de service per direct te beëindigen.
 5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Cosmic Box uitsluitend elektronisch aangeboden.
 6. Het door Cosmic Box te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Consument tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten.

Artikel 7 – Bezorgtermijn

 1. De Consument ontvangt na het accepteren van het aanbod de eerste Cosmic Box binnen 5 werkdagen op het door Consument opgegeven bezorgadres.
 2. De maandelijkse bezorging zal plaatsvinden in het midden van iedere maand. Consument ontvangt een email met Track & Trace code.
 3. Indien Consument een losse box zonder abonnement aanschaft, wordt dit product zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen, bij de Consument bezorgd.  De Consument ontvangt per email een Track & Trace code wanneer de bestelling verzonden is.

Artikel 8 – Beëindigen overeenkomst

 1. De Consument kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen door een email te sturen naar de klantenservice via hi@cosmicbox.nl. Cosmic Box stuurt een bevestiging per e-mail naar de Consument.
 2. Cosmic Box hanteert een opzegtermijn. Mocht Consument geen box meer willen ontvangen in de daaropvolgende maand, dan dient consument dit vóór de 27e dag van de maand op te zeggen. Zegt de klant op de 27e of erna op? Dan ontvangt de klant nog 1 box van de daaropvolgende maand.

Artikel 9 – Klachten

 1. Klachten kunnen worden ingediend door contact op te nemen met de klantenservice via hi@cosmicbox.nl.
 2. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cosmic Box binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Cosmic Box in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Cosmic Box en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Cosmic Box is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder een abonnement wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).
 2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Cosmic Box. Dit omvat het volgende: Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties; Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog; Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen; Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;
 3. De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. Cosmic Box zal inspanning leveren om de overmachtstoestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de abonnementsservice, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.